Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor ac Arweiniad (Cwestiynau Cyffredin)

 

Sut i gwyno 

Os oes gan glaf neu berthynas bryderon ynghylch unrhyw elfen o'r gofal a dderbyniwyd tra bod un o gleifion y GIG, yr amser gorau i godi'r rhain ar yr adeg y maent yn digwydd mewn gwirionedd. Mae Cyrff y Gwasanaeth Iechyd yn ymdrin yn rheolaidd â chwynion ar lafar ac yn aml gall atebion gael eu rhoi ar unwaith. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno yn ysgrifenedig, mae angen i chi ddanfon eich pryderon i Brif Weithredwr y Bwrdd Iechyd perthnasol. Os ydych am fynegi pryderon neu gwyno am eich triniaeth neu'r gwasanaeth a gawsoch gan eich Meddyg Teulu, deintydd, optegydd fel arfer mae angen i chi roi hyn yn ysgrifenedig i'r Rheolwr y Practis. 

 

Beth yw Cyfnodau Allweddol Proses Gwynion y GIG?

Gall ein gwasanaeth eirioli cwynion eich helpu chi ar unrhyw gam ym mhroses pryderon GIG Cymru.

Y camau allweddol yw:

Codi eich pryder gyda’r darpawr gwasanaeth

Os na allwch ddatrys eich pryder yn anffurfiol, neu y byddai’n well gennych godi’ch pryder yn ffurfiol gall ein gwasanaeth eirioli cwynion eich helpu chi. Fel arfer mae angen I chi godi eich pryder cyn pen 12 mis ar ộl y digwyddiadau rydych chi am gwyno amdanynt. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd corf y GIG yn ystyried eich pryder y tu allan I’r amserlenni hyn.

Gwneud cwyn i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Os ydych chi’n anfodlon â’r ymateb terfynol a ddarparwyd gan GIG gallwch fynd â’ch cwyn at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC).

Gall yr Ombwdsmon ystyried cwynion a waned iddo cyn pen blwyddyn ar ộl y materion y cwynwyd a amdanynt (neu cyn pen blwyddyn ar ộl I’r achwynydd ddod yn ymwybodol o’r mater).

Os yw’ch cwyn yn ymwneud â rhywbeth a ddigwyddodd fwy na blwyddyn yn ộl, ond gwnaethoch gwyno i’r Bwrdd Iechyd (neu’r Ymddiriedolaeth) cyn pen blwyddyn, dylech gwyno i’r Ombwdsmon cyn pen deuddeg wythnos ar ộl ymateb y Bwrdd Iechyd (neu Ymddiriedolaeth).

Dilynwch ni: