Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd yma yn berthnasol i wefan CIC De Morgannwg: www.demorgannwgcic.cymru

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb yn gallu cael gafael ar yr wybodaeth rydym yn ei darparu a’i chyfathrebu mewn ffyrdd sydd yn ateb eu hanghenion unigol. I wneud hyn, fe ddylech allu:

 • chwyddo hyd at 200% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (yn cynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver.

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w ddefnyddio os oes gennych anabledd.

Adeiladwyd y wefan hon gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru mae'n cael ei rhedeg gan CIC De Morgannwg.

Pa mor hygyrch ydy’r wefan yma

Rydym yn gwybod nad ydy rhai rhannau o’r wefan yma yn gwbl hygyrch:

 • Mae rhai tudalennau'n cynnwys testun sydd â chyferbyniad lliw gwael
 • Mae rhai tudalennau'n cynnwys penawdau nad ydynt wedi'u trefnu’n rhesymegol
 • Nid yw rhai tudalennau yn gwbl ddefnyddiadwy gyda'r bysellfwrdd
 • Mae gan rai tudalennau trefn ffocws afresymegol

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os ydych angen gwybodaeth am y wefan yma mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda: E-bost

Fe fyddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu gyda chi mewn 10 diwrnod gwaith.

Adrodd am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan yma

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella hygyrchedd y wefan yma. Os ydych yn darganfod unrhyw broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen yma neu os ydych chi’n meddwl nad ydym yn ateb gofynion hygyrchedd, cysylltwchos gwelwch yn dda gyda: E-bost

Gweithdrefn gorfodaeth

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sydd yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) Cyrff Cyhoeddus (‘y rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch gyda’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan yma

Mae CIC De Morgannwg wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfiaeth

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod. 

Diffyg cydymffurfiaeth gyda’r rheoliadau hygyrchedd

Tra ein bod yn ymdrechu i ateb ‘WCAG 2.1 AA’ ar hyn o bryd mae gennym y problemau cydymffurfiaeth canlynol:

 • Mae rhai dewislenni a rhannau o rai tudalennau wedi'u marcio mewn ffordd a allai eu gwneud yn ddryslyd wrth gael mynediad atynt gan ddefnyddio Technolegau Cynorthwyol.  Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth Lefel A
 • Nid oes gan rai testun ddigon o wrthgyferbyniad â'i gefndir. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.3 Cyferbyniad (Isafswm) Lefel AA.
 • Nid yw penawdau ar rai tudalennau mewn trefn nythu rhesymegol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd Lefel A
 • Nid yw rhai rhannau o rai tudalennau yn gwbl ddefnyddiadwy gyda'r bysellfwrdd. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.1.1 Allweddell Lefel A
 • Mae gan rai elfennau trefn ffocws afresymegol.  Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.3 Gorchymyn Ffocws Lefel A

Mae Gofal Iechyd Digidol Cymru, sy'n darparu cymorth technegol ar gyfer ein gwefan, yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y materion diffyg cydymffurfio hygyrchedd.

Baich anghymesur

Er y byddwn yn blaenoriaethu gwybodaeth am ein gwasanaethau a'n gweithgareddau i sicrhau ei bod yn hygyrch yn ddigidol lle bynnag y bo modd, rydym yn gwybod bod rhai rhannau o'n gwefan o natur gorfforaethol, sydd ddim ar gael ar hyn o bryd ac sydd wedi'u cynhyrchu ers mis Medi 2018.

Ar gyfer yr adrannau hyn, byddwn yn nodi lle rydym yn gwybod nad yw dogfennau'n cydymffurfio ac yn darparu manylion cyswllt lle bynnag y bo modd.  Wrth i ddogfennaeth gael ei hadnewyddu yn y dyfodol, byddwn yn sicrhau bod hygyrchedd digidol yn cael ei ystyried.

Llywio a chael mynediad i wybodaeth

 • Nid oes unrhyw ffordd i hepgor y cynnwys ailadroddus ym mhennyn y dudalen (er enghraifft, opsiwn 'neidio i'r prif gynnwys').
 • Nid yw bob amser yn bosibl newid cyfeiriadedd y ddyfais o lorweddol i fertigol heb ei gwneud hi'n anoddach gweld y cynnwys.
 • Nid yw'n bosibl i ddefnyddwyr newid maint testun heb i rywfaint o'r cynnwys orgyffwrdd.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, weithiau mae gennym ddogfennau PDF gyda gwybodaeth am sut i gael mynediad at ein Gwasanaeth Eiriolaeth.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Nid ydym yn bwriadu trwsio unrhyw ddogfennau PDF nad ydynt yn hanfodol neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018, er enghraifft, papurau cyfarfod, cofnodion a gweithredoedd ac adroddiadau ymweliadau.  Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd yn hygyrch lle bynnag y bo modd.

Fideo byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau sain neu fideo byw. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn anelu at ddarparu fersiynau isdeitlau o fideos wedi'u recordio ymlaen llaw a gynhyrchir.

Beth rydyn ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn bwriadu nodi a datrys materion yn unol â'r amserlenni a ddangosir ar gyfer pob maes uchod, mewn partneriaeth â'n darparwyr cymorth technegol Gofal Iechyd Digidol Cymru.

Rydym hefyd yn bwriadu diwygio ein safonau cyhoeddi er mwyn ystyried yr angen i sicrhau bod ein gwybodaeth yn hygyrch drwy'r wefan ac unrhyw apiau y gallwn eu defnyddio yn y dyfodol.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd yma

Adolygwyd y datganiad hwn ym mis Tachwedd 2022, yn seiliedig ar gydymffurfiaeth dechnegol wedi'i ddiweddaru a diffyg cydymffurfio fel y nodwyd gan ein darparwyr cymorth technegol.

Roedd y wefan hon yn cael ei phrofi ar hyn o bryd am gydymffurfiaeth â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe V2.1 lefel AA, ac mae'r profion hyn wedi'u cynnal yn fewnol.

 

 

Safonau hygyrchedd

Deall gofynion hygyrchedd ar gyfer cyrff sector cyhoeddus - GOV.UK (www.gov.uk)

Dilynwch ni: