Neidio i'r prif gynnwy

Llunio Gwasanaethau Clinigol y Dyfodol

Diolch i bawb a fanteisiodd ar y cyfle i gymryd rhan yn ymgysylltiad y Bwrdd Iechyd â’r cyhoedd ar y strategaeth Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol, a gynhaliwyd am 7 wythnos ym mis Mawrth/Ebrill 2021. 

  • Cafwyd 388 o ymatebion (351 drwy’r arolwg ar-lein, 5 dros e-bost a 31 ar y cyfryngau cymdeithasol)
  • Mynychodd 44 o bobl gyfarfodydd cyhoeddus rhithwir ar-lein a gynhaliwyd gan Gyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg

Y canlyniad…

Mae Cyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg a Bwrdd Gweithredol BIP Caerdydd a’r Fro wedi adolygu canfyddiadau’r broses ymgysylltu yn annibynnol, ac wedi cefnogi’r achos dros symud ymlaen i gamau nesaf y rhaglen.

Beth nesaf?

Roedd cam cyntaf Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol yn ceisio adborth ar weledigaeth ehangach y Bwrdd Iechyd ar gyfer ailddylunio clinigol, a bydd cam nesaf y broses ymgysylltu a/neu ymgynghori yn canolbwyntio ar lwybrau penodol a sut y gellir eu gwella.

Adroddiad Ymgysylltu â’r Cyhoedd Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol.

 

Cynnig i Newid y Gwasanaethau:

"Er mwyn diwallu anghenion gofal iechyd ein poblogaeth ar draws Caerdydd a’r Fro a thu hwnt, sy’n prysur esblygu, rydym yn credu y gallai nifer o’n gwasanaeth clinigol gael eu darparu’n wahanol.

Mae nifer o heriau’n wynebu ein GIG modern. Gyda phoblogaeth sy’n tyfu ac yn heneiddio, prinder staff ac adeiladau ysbyty sydd wedi dyddio, mae’n rhaid i ni newid y ffordd rydym yn darparu gofal os ydym am ddarparu gofal diogel a chynaliadwy o safon uchel ar gyfer y dyfodol. Yn fwy diweddar, mae effaith y pandemig COVID-19 wedi rhoi pwysau mawr ar ein gwasanaethau ac wedi cynyddu’r galw ar draws y GIG yn sylweddol. Drwy gydol y pandemig rydym wedi gweld y gorau o’n GIG, mae ein staff wedi ymateb i’r her i ddarparu’r gofal gorau i’n cleifion er gwaethaf y galwadau. Mae hefyd wedi gofyn am rai newidiadau ymarferol i’r ffordd rydym yn trin ein cleifion ac mae wedi rhoi cyfleoedd i ni gyflymu rhai gwelliannau i’n gwasanaeth.

Darllenwch ein Llyfryn Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol i ddysgu rhagor am ein cynlluniau arfaethedig a sut y gallent eich effeithio chi. Yna, hoffem i chi gymryd rhan yn ein harolwg a chwarae eich rhan."

- Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 

Dogfennau defnyddiol:

Llyfryn Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol

Llyfryn Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol – Hawdd ei Ddeall
*Mae’r ddogfen hon wrthi’n cael ei chyfieithu i’r Gymraeg a bydd ar gael o fewn 48 awr i’n dyddiad lansio. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y mae hyn yn ei achosi yn y cyfamser.

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Animeiddiad Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol – BSL (Iaith Arwyddion Prydain)

 

Cyfarfodydd Cyhoeddus

Bydd y CIC a’r Bwrdd Iechyd yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus er mwyn ymgysylltu â’r cyhoedd a chlywed eu barn yngl┼Ěn â’r cynigion hyn.  Gellir dod o hyd i ddyddiadau’r cyfarfodydd isod:

 

Gogledd a Gorllewin Caerdydd: 7-9pm, 8 Mawrth 2021
Canol De-ddwyrain Caerdydd: 7-9pm, 10 Mawrth 2021
Dyffryn Morgannwg Dwyreiniol: 7-9pm, 22 Mawrth 2021
Dyffryn Gorllewin Morgannwg &
Dyffryn Canolog Morgannwg: 7-9pm, 24 Mawrth 2021

 

 

 

Dilynwch ni: